Regały automatyczne Modula w logistyce zewnętrznej (3PL – Third Party Logistics)

Pionowe regały windowe umożliwiają automatyczne dostarczenie towaru do operatora oraz zautomatyzowany system składowania i kompletacji. W ostatnich latach automatyczne regały windowe zyskują na popularności w centrach dystrybucyjnych, magazynach w różnych sektorach przemysłu oraz sektorze logistyki zewnętrznej, nazywanej również logistyką firm trzecich (3PL – Third Party Logistics).

Operatorzy systemów składowania w sektorze logistyki firm trzecich (3PL), których podstawową działalnością jest logistyka zewnętrzna, czerpią największe korzyści z korzyści wynikających z wprowadzenia zautomatyzowanych magazynów, w oparciu o cały szereg czynników, które przeanalizujemy w tym artykule.

Co to jest 3PL? Definicja i pochodzenie

Logistyka zewnętrzna, in. logistyka firm trzecich (3PL) to outsourcing operacji logistycznych do dostawcy usług. Operator logistyczny świadczy więc usługi przeładunku, magazynowania i dystrybucji towarów, wpasowując się w ten sposób w łańcuch dostaw firmy klienta.

Powstawanie firm świadczących usługi z zakresu logistyki zewnętrznej bierze się z rosnącej złożoności i trudności wewnętrznego i sprawnego zarządzania logistyką 4.0, odpowiadającą potrzebom dzisiejszych klientów, jak również wynikającym z fluktuacji i zmian na rynku. Do tej pory był to główny powód, dla którego firmy zwracały się do partnerów logistyki zewnętrznej.

Third-party-logistics: szersze znaczenie i klasyfikacja

Zewnętrzni operatorzy logistyczni są klasyfikowani według terminu „logistyka stron” (party logistics – PL), poprzedzonego liczbą wskazującą oferowane usługi, a tym samym poziom outsourcingu. Przyjrzyjmy się klasyfikacji, która reprezentuje ewolucję logistyki:

1PL – logistyka własna – firma produkcyjna zajmuje się logistyką swoich produktów we własnym zakresie, bez angażowania stron trzecich w jakąkolwiek usługę.

2PL – logistyka drugiej strony – firma produkcyjna działająca na bardzo dużym obszarze geograficznym zdaje sobie sprawę, że nie może już optymalnie zarządzać aspektem logistycznym w zakresie transportu i dlatego decyduje się na zewnętrzną firmę spedycyjną.

3PL – logistyka zewnętrzna – firma produkcyjna decyduje się powierzyć całą swoją logistykę (zarówno magazynowanie, jak i dystrybucję) zewnętrznemu partnerowi. Jest to zatem prawdziwy outsourcing logistyczny, w którym partner 3PL staje się niewidzialnym pośrednikiem pomiędzy firmą, a jej klientami końcowymi, pozostawiając jedynie zarządzanie zamówieniami i fakturami.

4PL – wynikająca ze złożoności współczesnego rynku, czwarta strona logistyczna odnosi się do dostawców, którzy oferują kompletne usługi doradcze w zakresie zarządzania logistyką, w tym identyfikację partnerów 3PL. 4PL nie wiąże się z infrastrukturą logistyczną, ale zajmuje się optymalizacją łańcucha dostaw.

5PL – logistyka piątej strony – odnosi się do dostawców zarówno usług 3PL, jak i 4PL.

Charakterystyka firm logistyki zewnętrznej

Partnera oferującego usługi logistyki zewnętrznej należy wybierać bardzo ostrożnie, koncentrując się na cechach, które podkreślają jego niezawodność i zgodność z potrzebami jego biznesu. Dokonanie złego wyboru partnera może zaszkodzić Twojej reputacji wśród klientów i zakłócić cały łańcuch dostaw.

Na jakie cechy należy zwrócić uwagę?

 • Infrastruktura dostosowana do wymagań Twojego biznesu, która może dostosować się do potrzeb klienta końcowego, a także może rozwijać się w przypadku wzrostu wolumenu zapasów
 • Doświadczenie w obsłudze Twojego produktu
 • Konkurencyjne ceny dla charakteru Twojego produktu
 • Doskonała reputacja
 • Elastyczność w dostosowywaniu się do wahań sezonowych lub sytuacji awaryjnych
 • Wdrażanie technologii z zakresu automatyzacji do zarządzania magazynem i przygotowywania zamówień

Które firmy mogą przyjąć logistykę zewnętrzną?

Decyzja wyborze partnera logistycznego nie zależy od branży, ale jest ściśle związana ze stopniem kontroli, jaki dana firma chce zachować nad swoim łańcuchem dostaw oraz z wygodą outsourcingu pod względem ekonomicznym.

Bez wątpienia logistyka zewnętrzna (3PL) jest odpowiednim wyborem dla szybko rozwijających się firm z niewystarczającą infrastrukturą logistyczną i kadrą, aby samodzielnie wspierać ten wzrost. Tak było na przykład podczas pandemii Covid-19, kiedy firmy e-commerce odnotowały wykładniczy i nagły wzrost obrotów. Według Obserwatorium Logistyki Kontraktowej „Gino Marchet” boom w e-commerce w czasie pandemii spowodował, że wartość obrotów sektora wzrosła o 20% u niemal 60% operatorów logistycznych.

Można zatem powiedzieć, że każda firma z dowolnego sektora produktowego może zdecydować się na dostawcę usług 3PL; wszystko, co muszą zrobić, to znaleźć odpowiedniego partnera, który oferuje usługi pasujące do ich produktu.

Logistyka zewnętrzna 3PL - zastosowanie Moduli

Korzyści z wprowadzenia logistyki zewnętrznej 3PL

Poleganie na partnerze logistycznym ma wiele zalet, które przedstawiono poniżej.

 • Dysponowanie infrastrukturą, wiedzą fachową i kadrą wymaganą do sprawnego zarządzania logistyką. Dla wykonawcy te czynniki oznaczałyby bardzo wysoki koszt, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i czasowym poświęconym na szkolenie personelu,
 • Gwarancja elastyczności, skalowalnej logistyki, która potrafi dostosować się do wahań na rynku,
 • Gwarancja skrócenia czasu i kosztów dostaw, co przekłada się na poprawę satysfakcji klienta,
 • Dostarczenie zaawansowanych narzędzi technologicznych do optymalizacji tras i dokładnego monitorowania towarów,
 • Ułatwienie ekspansji na rynki zagraniczne, bez konieczności posiadania własnej infrastruktury,
 • Możliwość skoncentrowania się na swojej podstawowej działalności i celach strategicznych, aby pozostać konkurencyjnym, bez konieczności alokowania zasobów do operacyjnego aspektu logistyki

Korzyści z 3PL dla operatorów logistycznych

Dlaczego operatorzy logistyczni mieliby decydować się na oferowanie usług 3PL? Jedną z przyczyn jest m.in. silny wzrost popytu na specjalistyczne usługi logistyczne ze strony firm, które ze względu na złożoność branży poszukują partnerów, którym mogą zlecić ten etap w łańcuchu dostaw.

W porównaniu do tego, jak było kiedyś, operator logistyczny zbliżający się do końca współpracy z kontrahentem nie będzie miał więc problemu ze znalezieniem nowych firm, którym może zaoferować swoje usługi. Rozwój magazynowania „na żądanie” i elastycznego magazynowania stwarza nowe możliwości biznesowe dla krótkoterminowych umów outsourcingowych.

3PL: rola łańcucha dostaw

Obecnie logistyka odgrywa coraz bardziej centralną rolę w łańcuchu dostaw, stanowiąc kluczową dźwignię konkurencyjną. Satysfakcjonującego doświadczenia zakupowego nie da się oddzielić od sprawnej logistyki i zarządzania dostawami.

W związku z tym, firmy poszukują partnera z zakresu logistyki zewnętrznej, który może zaoferować wydajne, usprawnione usługi logistyczne o wysokiej wartości dodanej z wewnętrzną wiedzą specjalistyczną w zakresie technologii logistycznych. Operatorzy logistyczni muszą stawić czoła czterem głównym wyzwaniom, aby pozostać konkurencyjnym na obecnym rynku oraz sprostać potrzebom swoich klientów).

Dostępność

Operatorzy logistyczni muszą być w stanie zaoferować wysoką dostępność, aby zagwarantować skuteczną integrację systemów IT i lepsze relacje biznesowe.

Elastyczność

W wyniku dostosowywania się do ciągle zmieniającego się otoczenia, operatorzy logistyczni są przyzwyczajeni do zarządzania niepewnością w celu zaspokojenia potrzeb wielu klientów jednocześnie. Przekłada się to na prawdziwą wartość dodaną dla wszystkich firm, w których obsługa w czasie rzeczywistym jest koniecznością.

Dostawa do finalnego odbiorcy

Złożona architektura dostaw na ostatnim etapie musi być brana pod uwagę przez operatorów logistycznych, aby oferować wydajną usługę logistyczną odpowiadającą wymaganiom wszystkich interesariuszy.

Cyfryzacja i automatyzacja

Aby zwiększyć rentowność i zapewnić trwałość biznesu w czasie, partnerzy 3PL muszą stale optymalizować i dostosowywać swoje działania, co jest możliwe tylko przy wsparciu automatyzacji i oprogramowania WMS. Łańcuch dostaw staje się coraz bardziej zaawansowany technologicznie i wzrasta jego cyfryzacja, a kontrahenci poszukują partnerów logistycznych, którzy w wysokim stopniu używają cyfrowych rozwiązań.

3PL dla firm stacjonarnych i e-commerce: czy są jakieś różnice?

Decyzja o outsourcingu logistyki w celu zapewnienia szybkich i terminowych dostaw dotyczy coraz większej liczby firm i sektorów. Jednak w zależności od sektora i modelu biznesowego firmy klienta, wymagania się zmieniają, a różnice stają się bardzo wyraźne.

Tak jest np. w handlu elektronicznym, który jest bardziej podatny na wahania sezonowe i promocje niż inne dziedziny, dlatego wymaga wysoce dynamicznej logistyki zewnętrznej i wysokiej elastyczności, aby reagować na skoki popytu. Dla biznesu e-commerce niezbędna jest również możliwość zarządzania logistyką zwrotów.

Czasami firmy działają wielokanałowo – decydują się na działanie zarówno w formie fizycznej, jak i jako sklep internetowy, zlecając ten aspekt partnerowi 3PL, który ma doświadczenie w logistyce dla e-commerce. Bardziej tradycyjne i nie sezonowe sektory, takie jak sklepy spożywcze i sprzedawcy detaliczni żywności, polegają na konwencjonalnych partnerach logistycznych, na umowach średnio- i długoterminowych.

Jak uruchomić zarządzanie 3PL w firmie?

Outsourcing logistyki do partnera zewnętrznego to krok, który musi być starannie zaplanowany i musi zostać poddany dokładnemu audytowi wewnętrznemu w celu oceny kosztów, czasu i ogólnego wpływu tego wyboru. Audyt to także rozpoznanie potrzeb Twojej firmy i określenie warunków koniecznych do wejścia w opłacalną współpracę z operatorem 3PL.

Do tych warunków zdecydowanie należy zaliczyć potrzebę posiadania systemu WMS, oferującego komunikację w czasie rzeczywistym pomiędzy firmą a partnerem logistycznym w celu osiągnięcia przejrzystego i terminowego zarządzania zamówieniami i zapasami. Wymiana informacji jest niezbędna do prawidłowego zarządzania łańcuchem dostaw i może zapewnić płynną integrację klientów i dostawców.  Kolejnym podstawowym warunkiem jest dostęp partnera logistycznego do niezbędnej technologii.

Modula w zastosowaniach logistyki zewnętrznej

3PL: modułowe i skalowalne rozwiązania do zarządzania towarami

Partnerzy logistyczni oferują swoim klientom wysoce skalowalną usługę logistyczną z wykorzystaniem własnej infrastruktury magazynowej. W miarę rozwoju działalności operator logistyczny może zwiększać swoje wolumeny pod względem magazynowania, szybkości, a co za tym idzie liczby dostaw.

Zdolność do adaptacji w czasie wśród operatorów logistycznych jest autentyczna i trwała tylko wtedy, gdy jest oparta na systemie rozwiązań do zarządzania danym towarem (SKU – Stock Keeping Unit), zarówno w systemie modułowym (obracającym się wokół strategii i modelu zarządzania zapasami wybranym przez klienta), jak i skalowalnym. Modele regałów automatycznych specjalnie zaprojektowane dla logistyki zewnętrznej są zatem niezbędne ze względu na ich możliwość rozbudowy i adaptacji w czasie.

Adaptacyjność (do nowych produktów, zmiennych wolumenów i nowych scenariuszy działania) zwiększa się dzięki zastosowaniu technologii automatyzacji procesów i reorganizacji pracy w oparciu o dane.

Automatyka magazynowa w 3PL: sposoby wykorzystania, specyficzne wymagania, nowe zalety

Do niedawna zewnętrzni operatorzy logistyczni nie byli zainteresowani rozwiązaniami z zakresu automatyki magazynowej, takimi jak pionowe regały automatyczne, czy poziome regały karuzelowe z kilku powodów:

 • Wysoka kapitałochłonności inwestycji
 • Umowy z wykonawcami, które były zwykle zbyt krótkie, aby inwestycja się zwróciła
 • Braku elastyczności zautomatyzowanych systemów w zakresie relokacji

Obecnie inwestycja w automatyczne regały windowe i karuzelowe nie tylko przynosi korzyści, ale także zwiększa konkurencyjność, dając możliwość reagowania na nowe wyzwania rynku. Automatyczne magazyny oferują możliwość dokładnego i terminowego radzenia sobie ze skokami popytu, bez błędów i bez konieczności zatrudniania większej liczby pracowników. Z punktu widzenia inwestycji rozwiązania te można jednak wdrażać stopniowo, a zatem inwestowanie w nie wiąże się z mniejszym ryzykiem.

Zautomatyzowane magazyny jako rozwiązanie zwiększające pojemność magazynową

Kolejną korzyścią z zastosowania zautomatyzowanych magazynów w logistyce zewnętrznej jest możliwość optymalizacji pojemności magazynów. Przestrzeń jest zwielokrotniana bez zwiększania zajmowanej powierzchni, biorąc pod uwagę fakt, że zautomatyzowane magazyny maksymalizują wykorzystanie przestrzeni, przy oszczędności do 90% dostępnej powierzchni.

Najbardziej innowacyjne magazyny automatyczne posiadają zintegrowany i automatyczny system kontroli wysokości i wagi składowanych materiałów, aby maksymalnie wykorzystać przestrzeń wewnętrzną w oparciu o składowany produkt. Zautomatyzowany magazyn ma znaczący wpływ na możliwe oszczędności w kosztach wynajmu, ogrzewania i chłodzenia (mniej zajętej powierzchni przy tej samej pojemności magazynowej).

Reorganizacja magazynu w celu zaoszczędzenia powierzchni oznacza możliwość obsługi nowych klientów, zwiększenia liczby obsługiwanych towarów, a co za tym idzie większych zysków (w sektorze, w którym marże spadają, jest to szczególnie ważne). Rozwój przestrzeni magazynowej w pionie zamiast w poziomie jest zaletą nawet w krajach, w których koszty nieruchomości stale rosną np. w Stanach Zjednoczonych.

Modula i jej rozwiązania z zakresu logistyki zewnętrznej

Modula oferuje rozwiązania z zakresu pionowych regałów windowych i procesu kompletacji, które z jednej strony mogą w pełni zaspokoić potrzeby dostawcy usług logistycznych, a co za tym idzie mogą zwiększyć wszystkie zalety logistyki zewnętrznej.

Szybkość kompletacji

Ten aspekt znacząco wspomagany jest przez zastosowanie regałów automatycznych Modula i ich rozwiązań w zakresie kompletacji, biorąc pod uwagę fakt, że dostawa towaru do osoby powoduje znaczące skrócenie czasu, który operator marnuje na szukanie poszczególnych towarów.

Sprawdź akcesoria Modula, które mogą poprawiać efektywność kompletacji.

Precyzja

Zautomatyzowany magazyn ogranicza konieczność nieefektywnego przemieszczania się operatorów, a tym samym ogranicza możliwość popełnienia błędu. Automatyzacja zapewnia znacznie większą precyzję.

Elastyczność

Automatyczne magazyny Modula, zarówno pionowe, jak i poziome, można szybko dostosować do składowania nowych produktów, nagłych wzrostów lub redukcji zapasów; przede wszystkim jednak można w nich przechowywać zupełnie różne materiały bez konieczności stosowania pojemników, jak w innych technologiach automatycznych.

Półki w regałach automatycznych można podzielić według własnego uznania, w zależności od wymagań. W przeciwieństwie do innych technologii regał automatyczny można przenieść w inne miejsce. W prosty sposób można również zintegrować Modulę z robotami, dzięki którym można sprostać nowym potrzebom bez przerywania przepływów przy zastosowaniu oprogramowania WMS.

Łatwość użycia

Wysoka skalowalność oznacza, że regały automatyczne Modula można stopniowo rozbudowywać zgodnie z potrzebami firmy.

Rozwiązanie Plug&Play

Czas wdrożenia zautomatyzowanych magazynów pionowych jest bardzo szybki pod względem czasu realizacji, zwłaszcza w porównaniu z innymi technologiami.

Modula w magazynie logistycznym

Rola oprogramowania w logistyce zewnętrznej – WMS Modula

Kilkukrotnie wspomnieliśmy już o potrzebie posiadania przez dostawców usług logistyki zewnętrznej oprogramowania WMS do zarządzania magazynem, jako czynnika decydującego o wyborze firmy jako partnera w obecnej sytuacji.

Oprogramowanie Modula WMS to idealne rozwiązanie do zarządzania pionowymi regałami automatycznymi Modula i poziomymi karuzelami, ale może być również w pełni zintegrowane w celu zarządzania tradycyjnym magazynem statycznym. Prosty i intuicyjny interfejs zapewnia możliwość zarządzania magazynem w czasie rzeczywistym, a integracja z najpopularniejszymi systemami ERP umożliwia szybkie i łatwe przystosowanie do ciągłej wymiany informacji między systemami.

Całkowity koszt posiadania i obliczanie ROI w logistyce zewnętrznej

Dokonując inwestycji, nie ma co zaprzeczać, że należy pamiętać o takich pojęciach, jak zwrot z inwestycji (ROI) i całkowity koszt posiadania (TCO). Dotyczy to również dostawców usług logistyki zewnętrznej, którzy decydują się na inwestycję w automatyczny magazyn, a jednocześnie do niedawna postrzegali te koncepcje jako czynnik odstraszający przed przyjęciem zautomatyzowanych rozwiązań logistycznych.

Teraz wszystko się zmieniło: elastyczność, modułowość i możliwości adaptacji zautomatyzowanych systemów magazynowych sprawiły, że to rozwiązanie jest opłacalne w dłuższej perspektywie, dzięki lepszemu wykorzystaniu przestrzeni magazynowej, większej szybkości kompletacji i planowej konserwacji w celu uniknięcia przestojów.

Aby wspomagać niektóre branże, takie jak przemysł farmaceutyczny, spożywczy, chemiczny lub elektroniczny, wyposażenie regałów automatycznych w specjalne technologie (np. Modula Climate Control i Modula Clean Room) jest ułatwieniem w przestrzeganiu przepisów, zagwarantowaniu bezpieczeństwa i utrzymaniu odpowiednich warunków klimatycznych. Regały windowe Modula są zatem całkowicie rozsądną inwestycją.

Zarządzanie logistyką zewnętrzną a system pracy

Dla operatorów logistycznych przyciągnięcie i zatrzymanie wykwalifikowanej siły roboczej wymaga poświęcenia szczególnej uwagi. Przyjęcie zautomatyzowanych magazynów Modula zmniejsza trudności znalezieniu odpowiednich pracowników, a także stanowi dodatkową korzyść pod tym względem, ponieważ:

 • Zmniejsza liczbę rutynowych czynności dla operatorów
 • Ułatwia kompletację (towary dostarczane są do operatora w pełni ergonomicznej pozycji)
 • Umożliwia skupienie się na najbardziej wartościowych działaniach

Zautomatyzowany magazyn, w którym zastosowano dodatkowo rozwiązania zrobotyzowane, wymaga jeszcze mniejszej liczby pracowników, co znacznie obniża koszty długoterminowych.

Zastanawiasz się nad zautomatyzowanymi magazynami dla swojego biznesu? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji

Mamy nadzieję, że nasza analiza sektora logistyki zewnętrznej wyjaśniła jej obecną sytuację i wymagania, które należy spełnić, aby zachować konkurencyjność na rynku oraz to, co należy zaoferować, aby przyciągnąć klientów.

Regały automatyczne, takie jak Modula, mogą zwiększyć wszystkie korzyści oferowane przez dostawcę usług logistyki zewnętrznej i mogą być skalowalną inwestycją w krótkim okresie. Jeśli szukasz porad i informacji dostosowanych do Twoich potrzeb, skontaktuj się z nami.

Baumalog 2024

Baumalog Sp. z o.o.

Ożarowska 40/42
05-850 Duchnice, Polska

info@baumalog.pl
serwis@baumalog.pl


Serwis: (+48) 608 333 103
Dział sprzedaży:
(+48) 666 408 618 / (+48) 608 333 104
Dział Obsługi Klienta: (+48) 882 645 152
Biuro: (+48) 22 725 42 22